LPG TAKTIRACAKLAR DYKKAT!!! - Oto Forum

Yeni Cevap   Paylaş Son Cevap

boramat 39620 kez okundu, 14 üye cevap verdi (26 Haziran 2005) Fiat
Stilo
arkadaþlar dün lpg sistemlerinden en iyisi olan "sýralý sistemi" incelemek için voltran merkeze yani fabrikaya baðlý en büyük servise gittim .
takýlan sistem kadar, nasýl takýldýðý da önemli. ve aþaðýda sýralayacaðým eksiklikleri gördüm lütfen dikkat edin ve sistem takýlýrken mutlaka aracýnýzý baþýndan olun.
1. aracý 1 günlüðüne býrakmanýzý istiyorlar ama aslýnda gerek yok 2-3 saatte takýlabilir sakýn býrakýp gitmeyin.
2. depo tankýnýn takýlmasý için gerek simit tank(kesinlikle simit tanký tercih edin daha kaliteliler ve az yer kaplýyorlar) gerek diðerleri olsun, eðer aracýn benzin deposu bagajýn altýnda deðilse 1 yerden , altýnda ise 4 yerden deliniyor. dolayýsý ile sac kalýnlýðý kadar yer boyasýz ve macunsuz kalýyor ve hiçbir önlem alýnmadan vidalanýyor. sonuçta araç ýslandýkça , ýslak yollarda gittikçe o noktadan çürümeye baþlayacak ve içten zamanla çürüme artýp daha geniþ alanlara yayýlacak, sonuçta tankýn baðlandýðý kýsýmlar çürüdüðünden baðlantýlar kopabilir ve tank serbest kalabilir buda ölümcül sonuçlar doðurabilir. ben bunu yetkililere ilettiðimde "biþey olmaz" daha "hiç þikayet gelmedi" gibi yanýtlar alýyoruz. ama arabasý yanan bir lpg kullanýcýsý neden yandýðýný bilmediðinden servise gidip þikayer etmiyor malesef.
3. yeni kanun gereði lpg dolum aðýzlarý gaz sýkýþmasý olmasýn diye baðajýn içinde olamiyor. aslýnda güzel bir þey ama , kötü olan yaný aracýn yine delinmek zorunda kalmasý ve araç dolum aðzý baðlantýsý için yaklaþýk 2.5 cm çapýnda deliniyor ve vidalamadan çok daha fazla alan boyasýz ve macunsuz kalýyor. sonuç yine ayný, zamanla çürüyecek. ben sözkonusu deliklerin çürümesini önlemek için bir kaç çözüm üzerinde çalýþýyorum örneðin výdayý sýktýkça metali sýkan klips tarzý plastik aparatlar var delik büyüklüðü kadar onlardan bulup taktýrmayý düþünüyorum ve servis müdürüyle görüþtükten sonra eðer böyle bir çözüm bulunabilirse kendilerini bilgilendirmemi de istediler.
4. malesef motora giden gaz ve elektrik aracýn altýndan geçiyor. eðer sert bir cisim aracýn altýna çarparsa boruyu delebilir veya aracýn altýný çarptýðýnýzda delinebilir gerçi bir delinme durumunda gaz otomatik kesiliyor ama ya otomatik gaz kesme çalýþmazsa veya hýzla giderken araç gaz otomatik kesilse bile istop edecektir ve 100 km ile giderken istop eden aracýn frenleri tutmayacaðýndan neler olabileceðini bir düþünün. aslýnda gaz borusu ve buna baðlý elektrik kablosun incecik þeyler, aracýn en altýndan deðil döþeme sac arasýndan veya tavandan bile geçebilir. ama bu daha çok uðraþmak demek olduðundan malesef kolay ve güvensiz yol tercih ediliyor.
5. gazborusu ve elk. kablosuun geçtiði yani aracýn altýna doðru indiði delik, incelediðim bir araçta çapaklý idi yani delik saç ama kablu plastik kaplamalý bakýr. bakýr da çok mukavemetli olmayan bir malzemedir. araç çalýþýrken titrediðinden kablo çapaklara sürtüne sürtüne zamanla delinebilir.bunu orda çalýþan birine söylediðimde "abi olurmu araç titriyorsa kabloda titiriyor yaný anda titrediklerinden biþe olmaz, mümkün deðil" cvbýný aldým ve güldüm. her madde sekline baðlý farklý titrer örneðin masada bir bardak ve içinde su olsun masayý titretin üçünü de titreþimi farklý olur ve bardak düþer. orda da delikle kablo arasýnda boþluk var ve titreþimlerde kablo bu boþlukta serbest hareket edeceðinden çapaklara sürtünecektir ve zamanla kablo delinebilir.
lütfen bunlara dikkat edin.
siselat (27 Haziran 2005) Toyota
Corolla
Bizlerle bu deðerli bilgileri paylaþtýðýnýz için teþekkür ederim.Allah kazasýn günler versin bizlere vesselam. 1817
kemahli (29 Haziran 2005) Volkswagen
Golf
LPG sistemleri üzerinde nerdeyse uzmanlaþtým. Ayný Boramat arkadaþým gibi titiz ve dikkatli davrandýðým için.

Servis hakikaten çok önemli ayný malý 2 farklý servis uyguluyor biri facia diðeri muazzam olabiliyor. Ancak þunu belirteyimki bazý markalar o kadar güzel parçalar üretmiþlerki takan servis kazmalýk yapsada elemanýn hatasýný absorbe ediyor parçanýn kalitesi. Örenðin çapak problemi ve bakýr borunun delinme riskine karþýlýk bir firma diðerlerinin 2 katýna yakýn et kalýnlýðýnda boru kullanabiliyor. Veya plastik ile birleþen yerdeki malzemesini plastik metal ile birleþen yerdeki malzemesini metal yaparak problemlerin bir çoðunu çözüyor. (Farklý sertlikteki maddelerin birleþiminde biri diðerini aþýndýrýr).

Þu ana kadar en memnun kaldýðým markalar içerisinde 1 hollanda 1 italyan 1 de yerli marka var idi. Fakat fiyat ve yedek parça konusunda yerli olan EKOGAS bence bir numara.

Dikkat edeceðiniz en önemli þeylerden biri de bazý firmalar daha ucuz fiyat verebilmek için veya daha çok kazanabilmek için bazý uyanýklýklar yapýyorlar. En yaygýný piyasada tutulan Ekogas firmasýnýn sadece beynini alýp piyasadan firmanýn kullandýðý borunun yarý kalýnlýðýnda bakýr boru, ucuz tank ve diðer malzemeleri alýyor ekogas takýyoz abi diyorlar. Mutlaka tüm parçlarýn ayný firmanýn malý olmasýna dikkat ediniz.

Son tavsiyem Sýra enjeksiyonlu sistemde kesinlikle ekogas dan þaþmayýn. En problemli araçlardan biri olan nissan da bile süper sonuç veriyor.

LPG den çok çekmiþ ve iþi öðrenmiþ birinin acizane tavsiyesidir. Zamanýnda 1400 usd vermiþ o zamanýn en iyi markasý olan landi renzo taktýrmýþtým. Hakkýný yemeyeyim en az problem çýkaran benim aracým olmuþtu ancak her problemde abi bu tek satýlmýyor komple kit alacaksýn cümlesinden sonra ekonomi için girdiðim yolda batmaya devam etmiþtim. En sonunda ekogas ile tanýþtým ve vidasýný bile tek baþýna alabildiðim ekonomik ve de diðerlerinden daha da problemsiz bir malýn yerli üretim olmasýna þaþýrdým.

Sorunsuz seyirler dileðiyle. 1838
ocandemir (01 Temmuz 2005) Renault
Sizin yazýlarýnýz neticesinde anladým ki araç alýrken ya LPG*li araç almayacaksýnýz yada aracý aldýktan sonra LPG sistemini elden geçirmek lazým.Yanlýz sizden öðrenmek istediðim bir iki þey var.Eðer cevap verirseniz memnun olacaðým.
1-Her araca LPG takýlabiliyor mu?Mesela 16 veya 24 valfli enjektörlü arabalara da tüp takýlabilir mi? Bazý arabalara tüp takýlamýyor mu gerçekten (mesela opel astra GLS lere tüp takýlamayacaðýný opel satýcý ve servisleri söylüyor)?Varsa bunlar hangi arabalardýr?
2-Yerli voltran ile italyan bedini,brc,lovato gibi markalar nasýl sonuç veriyor.
3-LPG yi taktýrabileceðimiz Ankarada iyi bir yer bilen var mý?Varsa isim,adres,tel,E-mail adresi ve fiyatlarýný da biliyorsanýz öðrenmek isterim.
Saygýlarýmla 1875
boramat (01 Temmuz 2005) Fiat
Stilo
açýkçasý sorduðunuz sorular ayrýntýlý bilgi içeren ve ancak lpg firmalarýnýn cevaplayabileceði þeyler.
bildiðim kadarýna cvp vereyim.
her tür araca lpg takýlabiliyor. ama arada sýrada bazý modellerde þöyle bir sorun çýkýyor. lpg kitinin ve parçalarýnýn takýlabileceði kadar kaput içinde yer olmayan modeller var belki dediðiniz araçlardaki problem odur. yoksa bilgiðim kadarýyla ister 16 valf ister 8 valf ister enjeksiyonlu ister deðil her tür araca lpg takýlabiliyor hatta yabancý siteleri araþtýrýken dizel araçlara bile takýlabilecek lpg sistemlerinin olduðunu görmüþtüm ama türkiyede rastlamadým.
bu arada geçenlerde bir problemle daha karþýlaþtým. 96 model full a6 valf 2000 motor araca sýralý sistem taktýrmaya voltrana gittik( araç babamlarýn) araç elektrik kablolarýnda problem çýktý. babamlar ben
m uyarýlarýma kulak vermediler ve aracý malesef 1 gün býraktýlar. Kablolarýn enjektörlere giden kýsýmlarý sýyrýlýp oraya lpg kiti için de ek yapýldýðýndan sanýrým problem olmuþ ve kablolar kullanýlamaz hale gelmiþ. Bu iki nedenden olabilir birincisi kablolar çok eskimiþtir ikincisi elemanýn dikkatsizliði sonucu oluþmuþtur. sonuþta komple kablo setinin 1.300 ytl gibi oldukça yüksek bir rakam olduðunu öðrendik yani lpg sisteminden bile pahalý Mutlu neyse çýkma temiz kablo bulduk ve kablo sorununu 500 ytlye hallettik. bu da gösteriyor ki bu baþlýkta en üstteki yazýmda yaptýðým uyarýlarýmda çok haklýyým. araca lpg takýlýrken baþýndan sonuna lütfen aracýn baþýnda olun.
yani lpg taktýrýlýrken aracýnkablo aksamý soyuluyor ve ek baðlantý yapýlýyor ve bu aksm oldukça pahalý. o yüzden bu baðlada da dikkatli olmak lazým.
bu arada paslanma konusundan bahsetmiþtim biz bu sorunu bahsi geçen opel araçta çözdük. vidalarýn olduðu yere vidayý sýktýkça dönen ve sacý sýkan dolayýsýyla hava, su girmesini engelleyenbir asparat ürettik ve araçtaki paslanma sorununu çözdük. 1894
kitapci (09 Temmuz 2005) Chevrolet
Kalos
Formu sonuna kadar okudum. Kalos 1.2 bir aracým var ve sýralý enjeksiyon LPG sistemi taktýrmayý düþünüyorum. Ancak bir sorum var ve tatminkar cevap þimdiye kadar bulamadým. Bu konuda bilgisi olan arkadaþým varsa sevinirim.
Yetkili servisten görüþ aldýðýmda Sýralý enjeksiyonda sistemin üst kapakta kurum yaptýðýný, yýlda bir iki defa kurumdan dolayý üst kapakta temizlik yapýlmasý gerektiðini söylediler. Taktýran arkadaþlar bu konuya nasýl bir çözüm buldular. Yoksa denildiði gibi kurum yapmýyormu?. Chevrolete dönmeden önce deawoonun bazý modellerinin fabrika çýkýþ LPG li olduðunu gördüm. Ama opel chevrolet LPGnin araçlarýna takýlmasýný kesinlikle tavsiye etmiyor. Ekogaz danda fiyat almak istiyorum nasýl irtibat kurabilirim. 2060
umutyucet (12 Temmuz 2005) Alfa Romeo
156
selamlar arkadaþlar, yakýnýmýn aldýðý aracýn üzerinde aldesa marka lpg var, ilk kez lpg kullanan bir araçla karþýlaþtýk bu nedenle konu hakkýnda biraz cahil birazda çekingen davranýyoruz. Araç 1990 mazda 323 hb. Acaba bu marka lpg nasýldýr kullanan varmý? Lpg kullanýmýnda dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Son olarakta lpg ve benzin arasýnda geçiþler nasýl yapýlmalý? bu konularda bilgisi olan arkadaþlar yardýmcý olursa sevinirim. 2099
Sihilmahs (22 Temmuz 2005) Seat
Toledo
Sayýn Boramat ve Kemahlý,

LPG sistemi konusunda verdiðiniz bilgiler için teþekkürler, araþtýrdým tümü doðru ancak üzerinde durulmayan bir konu var. Yeni seri motorlu arabalarda, örneðin Seat Tolodo pek çok ek sensör ile donanmýþ. LPG ile araç çalýþtýrýldýðýnda bu sensörler zarar görebilir. örneðin bunlardan biride Lamda Sensörü; Araç benzin ile gittigi sürece ECS*nin ( Motor kontrol sistemi ) buradan gelen sinyale ihtiyacý var. LPG ile araç çalýþtýrýldýðýnda bir süre sonra bu sensör arýza sinyali verebilir. Motor elektrik sistemi ariza lambasi yanar. Sýk sýk servise gitmek zorunda kalýrsýnýz ve bu sensörlerin maliyeti yüzlerce YTL.
Lamda sensörünü iptal etseniz ne olur tam bilemiyorum.
Bu konuda görüþlerinizi bildirir iseniz memnun olurum. 2313
hkahraman (01 Aralık 2005) Subaru
2005
ÇEVRE OTO GAZ SÝSTEMLERÝ
Arkadaþlar bu siteye henüz üye oldum. Bizler çevre otogaz olarak 10 yýldýr sektördeyiz ve 10 yýldýr BRC markalý otogaz ekipmanlarýnýn dönüþümünü yapmaktayýz. 10.000 aracýn üzerinde araca lpg dönüþümü yaptýk ve çok þükür ki bugune kadar çözümü olmayan hiçbir problemle karþýlaþmadýk. Sistemler her yenilendiðinde direk brc italya da gerekli eðitimlerimizi aldýk ve gerekli sertifikasyonlarýmýzý tamamladýk. Günümüzde BRC sequent 24 ve sequent 56 dediðimiz en son teknoloji sýralý gaz fazý enjeksiyon sistemlerini euro 3 ve euro 4 normlarýnda üretilen bütün motorlara uyuglanan tek sistemler BRC sýralý gaz fazý enjeksiyonlu sistemlerdir. Bu sistemler üretildikten sonra avrupa da euro 3 ve euro 4 motorlarýna uygunluðu belgelenen tek marka olarak haklý gururu biz dönüþüm servisleri olarak yaþamaktayýz.
BÝLGÝ ÝÇÝN:
0 212 285 48 56
0 212 276 88 38
0 212 286 12 96
www.cevreotogaz.com.tr
5004
cavuslu (06 Mart 2006) Fiat
Brava sx
Arkadaþlar merhaba bende 2001 model fiat brava otomobil var. ben bu iþte ilk önce voltran ile uðraþtým ama sonuç hüsran. sonramý Romano marka sýralý sistemi taktým sonuç otomobil bir harika BRC veya Tartarini falan bilmem ama romano müthiþ bir aygýt malýn kalitesi gelen parçalarýn soketinden tutunda elinize aldýðýnýz parçasýndan belli tüm iþler soket ile yapýlýyor. öyle kes kabloyu falan deðil onun için bence ROMANO malýn tüm parçalarýna bakarsanýz, bunun verilen paraya eþ deðer olduðunu göreceksiniz. tabiki þu anda pahalý çünkü bu iþler böyledir. ilk önce malýný ortaya seren parsayý kapar ama benzine son demek istiyorsanýz o arada fiyat düþünceye kadar herhalde bizi kurtarýr diye düþünüyorum. allah bize sabýr versin benzin çok pahalý da. Bu larka takýldýktan sonra lamda mamda hikaye otomobil bir harika benzinden daha iyi gaz yiyor dersem sakýn þaþýrmayýn ama öyle. yani araç mükemmel bir hal alýyor. Siz gidin romano sýralý sestem takan bir yere taktýrýn olay bitsin. Bizim bravalarýn imbolayzýrdan dolayý beyinleri hiçbir cihazý kabul etmiyor ama romano bu iþi baþarmýþ. benim kaç tane arkadaþým var. bunlarda clio laguna, opel araçlar var takýldý hiçbir sorun bildirmediler aksine çok memnunlar. BRC lerin ECU su ile biraz oynadýnmý beyin takýlýp kalýyor açtýrmak bin para tartarini desen zar gibi su kanallarý var biraz korozyor gördümü iyi günler oluyor. burada önemli olan ECU içindeki yazýlým. bu iþi romano markasý yapmýþ ben öyle düþünüyorum. þu anda osmaniye ili kadirli ilçesindeyim. Burada Çevik oto var bunlar bu konuda mükemmeller. olursa olur derler yoksa yok derler. iþçilikleri mükemmel. Tei:0 328 7183000 7724
socer (22 Nisan 2008) Opel
Astra
2001 model opel astram var lpg taktırmayı düşünüyorum fakat markada kararsızım problemsiz ve ucuz olsun istiyorum BRC taktırayım diyorum biraz pahalı geliyor bu konuda tavsiye ederseniz cok sevinirim39103
tekavut (08 Ekim 2008) Mercedes-Benz
C200
LPG TAKTIRACAK OLANLAR FEMA MARKASINI ARAŞTIRSINLAR.SIFIR HATA VE ŞU MARKA ARACA UYMUYOR DİYE BİR SORUNU YOK.HEMDE 1100YTL.KENDİ ARACIMA KOCASİNAN KRAL OTOGAZ,DA TAKTIRDIM C200 MERCEDESTE ŞEHİRİÇİ 18 KRŞ.YAKIYOR.MONTAJ SERVİSİ TSE BELGELİ.HERKESE SAYGILAR.44456
calibra (10 Ekim 2008) Audi
Tt
Arkadaşlar LPG sektöründe bulunan bir kişi olarak Öncelikle tavsiyem yerli markalardan uzak durmanız. Önerebileceğim markalar ise şunlar;
BRC, LANDIRENZO, ROMANO, KME Bu markalar italyan sorunsuz markalar.44523
b_isik72 (02 Aralık 2008) Daihatsu
Terios
Opel Meriva 2004 Model aracımda yaklaşık bir senedir BRC sıralı sistem LPG kullanıyorum, bir kaç saatte yapıldı, yetkili servisti, memnun kaldık, stepnenin yerine simit tankı kondu, aracım 1300 kg 1.6 17.5-20 kuruş arası değişiyor tüketim.46392
anadolu (24 Mart 2010) Mercedes-Benz
2001
opeli olan arakadaşlar merhaba. lpg işi görünüşte sıkıntılı bir iş ancak doğru ürünle süper performans alıyorsunuz. landirenzo Avrupa opel ile anlaşmalı ve artık türkiyedede Opel bir aracınız varsa Landirenzo sistem taktıra bilirsiniz. ben hem montajını yapıyorum hemde iyibir kullanıcıyım emin ola bilirsiniz landirenzo da hiç korkmadan kullanıyorum.

pekçok lpg kullanıcısının aracım Lpg kadar benzin yaktı dediğini duymuşsunuzdur. bunun tek sebebi enjektorlerin belirli devirlerden sonra yetiştiremeyip benzine geçmesidir. Ancak Landirenzo nun kullandıgı enjektorlerde (kendim bilhassa denedim )6500 devre kadar sorun görmedim sistem tıktıkır çalıştı ayrıca lpgden benzine geçiş söz konusu olmadı.

landirenzonun tek sorunu enjektorlerin biraz sesli çalışması ancak bu seste kaput kapalı iken duyulacak bir ses değil. araçtaki sesler konusunda hassassanız rolantide biraz sesduya bilirsiniz.55823Yeni Cevap   Paylaş Son Cevap

Son Eklenenler

Ayın Popüleri


7783 kez okundu


3832 kez okundu

İlgili Konular